ประเภทของรายวิชา

ดนตรีไทย ม.๑9
ดนตรีไทย ม.๒5
ติวสอบ O-net ม.๓ วิชาศิลปะ1
ภาษาไทย ม.31
O-NET คณิตศาสตร์3