ประเภทของรายวิชา:


โน้ตไทย
Teacher: chinora pananont
โน้ตใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนดนตรี
ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อเสียงดนตรีให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนและยังเป็นสัญลักษณ์ให้นักเรียน บันทึกบทเพลง เพื่อใช้เป็นการทบทวนด้วยตนเองได้