ตับเรื่อง
ประเภทของเพลงไทยเดิมที่มีการขับร้องประกอบการบรรเลง
ประเภทเพลงตับ
ตับเรื่อง
 

1ข้อใดคือความหมายของเพลงตับที่ถูกต้อง
เพลงที่มีจังหวะสามชั้น สองชั้น ชั้นเดียว อยู่ในเพลงเดียวกัน
เพลงที่ใช้บรรเลงร่วมกับเพลงหน้าพาทย์
เพลงที่บรรเลงติดต่อกันตั้งแต่ 3 เพลงขึ้นไปโดยมีการขับร้องประกอบด้วย
เพลงที่ใช้บรรเลงต่อจากเพลงหางเครื่อง

2ข้อใดคือความหมายของ "ตับเรื่อง"
หมายถึงการนำเพลงมารวมร้องและบรรเลงติดต่อกัน
ใช้สำหรับบรรเลงประกอบการแสดงโขนละคร
บทร้องต้องเป็นเป็นเรื่องฟังเข้าใจต่อเนื่องว่าตัวละครแต่ละตัวกำลังแสดงอารมณ์ใดอยู่
ถูกหมดทุกข้อ

3การเรียกชือเพลงประเภท "ตับเรื่อง" มีหลักวิธีการเรียกอย่างไร
เรียกตามชื่อเพลง เพลงใดก็ได้ที่อยู่ในตับนั้นๆ
เรียกตามเพลงที่ใช้บรรเลงเพลงสุดท้าย
เรียกตามเพลงที่ใช้บรรเลงเพลงแรก
เรียกตามบทหรือตามตอนของวรรณคดีที่นำมาร้อง