ประเภทของรายวิชา:


เก็บคะแนนครั้งที่ 1 Y9
Teacher: chinora pananont
ข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัสวิชา ค22101 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน เวลา 80 นาที
ONET-55- ม6
Teacher: chinora pananont
ONET-55- ม6
O-net วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
Teacher: chinora pananont
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน